Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์

“ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”

รมว.แรงงาน Kick Off โครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”  จับมือสถานประกอบการ ส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม เสริมสร้างประสบการณ์ทำงาน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต

ค้นหาตำแหน่งงาน