ก.แรงงาน กำหนดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวง เน้นทำงานเชิงรุกแนวประชารัฐ

 ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศา

ภาพข่าว: 
Syndicate content