ปลัดแรงงาน 'ย้ำ' คนพิการต้องมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่:  09 มิถุนายน 2017

ปลัดแรงงาน เน้นย้ำ กระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นและพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

   

 

 

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรในโครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ (งานคนไทย ขอมือหน่อย) Good Society Expo” ณ เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 1 บริเวณโถงกลางลิฟท์แก้ว วันนี้ (9 มิ.ย. 60) โดยกล่าวว่า "กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงแรงงานมียุทธศาสตร์การทำงานที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกคนมีงานทำ ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน การมีสิทธิประกันสังคม พร้อมทั้งช่วยฝึกทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ หนึ่งในภารกิจสำคัญของการทำงานที่กระทรวงตระหนักอย่างยิ่ง คือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงได้ผลักดัน ให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีองค์กรคนพิการและเครือข่ายภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เกิดอาชีพคนพิการ ให้คนพิการมีรายได้ มีความสามารถพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

          โดยในปี 2559 กระทรวงแรงงานได้ประกาศนโยบายและเป้าหมายภายใต้โครงการ "มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" ส่งผลให้ ปี 2560 มีสถานประกอบกิจการจำนวนมาก ร่วมสนับสนุนอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 เพิ่มขึ้นกว่า 6,000 อัตรา ช่วยให้คนพิการสามารถทำงานและประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ และลดการส่งเงินเข้ากองทุนกว่า 600 ล้านบาท โดยมีมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคี เป็นแกนหลัก ในการร่วมขับเคลื่อนงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นและพร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ ให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน พร้อมผนึกกำลังกับภาคีทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อน ภายในปี 2560" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

          ทั้งนี้ คนพิการสามารถติดต่อเพื่อหางานทำได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ โทร. 0 2245 2017

 

+++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว

 

9 มิถุนายน 2560