ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานภายในจังหวัด

 

:: สถานการด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 1/2561 ::

               ******************************************

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 1/2560  ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 2/2560 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 3/2560 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 4/2560 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2560 ::

 

              ******************************************

 

 ::  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 1/2559  ::

 ::  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 2/2559  ::

 ::  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 3/2559  ::

 ::  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาสที่ 4/2559  ::

 ::  สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปางปี 2559  ::

 

              ******************************************

 

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2558 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2558 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2558 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2558 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2558 ::

           

              ******************************************

 

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2557 ::

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2557 ::

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2557 ::

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2557 ::

 :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2557 ::

 

            

              ******************************************

 

  :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2556 ::

  :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2556 ::

  :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2556 ::

  :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2556 ::

  :: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2556 ::

 

    

              ******************************************

             

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2555 ::  

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2555 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2555 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2555 :: 

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2555 :: 

         

                  ******************************************* 

        

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2554 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2554 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2554 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2554 ::

:: สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2554 ::

 

   ********************************************

 

:: สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 1/2553 ::  

:: สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2/2553 ::

          :: สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3/2553 ::  

:: สถานการณ์ด้านแรงงงานจังหวัดลำปาง ไตรมาส 4/2553 ::

 

          ******************************************* 

 

ไฟล์แนบขนาด
report_1-2556.pdf2.21 MB
report_2-2556.pdf2.21 MB
report_3-2556.pdf2.26 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_4_pii_56.pdf3.56 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaangraaypii_2556.pdf4.88 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_1_pii_2557.pdf3.45 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_2_pii_2557.pdf3.54 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_3-2557.pdf2.08 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_4-2557.pdf3.57 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_pii_2557.pdf3.35 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_1-2558.pdf3.31 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_2-2558.pdf3.4 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_3-2558.pdf7.02 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaas_4-58.pdf3.18 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_pii_58.pdf3.18 MB
report_2554.pdf1.67 MB
report_2555.pdf1.7 MB
sthaankaarnaerngngaanaitrmaas_1-59.pdf4.95 MB
sthaankaarnaerngngaanaitrmaas2.pdf3.13 MB
sthaankaarnaerngngaanaitrmaas_3-59.pdf3.44 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaasthii_4.pdf3.34 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_pii_2559.pdf3.46 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaasthii_1.pdf3.13 MB
raayngaansthaankaarnaerngngaanaitrmaasthii2.2560.pdf4.28 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaasthii_3.2560.pdf4.42 MB
9.sthaankaarndaanaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaasthii_4.2560.pdf12.25 MB
9.sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_pii_2560.pdf7.05 MB
sthaankaarnaerngngaancchanghwadlampaang_aitrmaasthii1.2561.pdf10.04 MB