อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

  

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐


หมายเหตุ
    1.  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง  เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

                            (ฉบับที่ ๘)  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
                       2.  สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ  และคำชี้แจง ได้ที่นี่