สถิติแรงงานนอกระบบ

 

     ::  สถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2556  
   
     ::  สถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2557  
   
             ::  สถิติแรงงานนอกระบบ ปี 2558  
            
           
            
              
              
                 ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง