Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงาน

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีได้รับมอบหมาย

 

ภารกิจสำนักงานแรงงาน

– เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานจังหวัด

– ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

– แปลงนโยบายเป็นแนวทางปฎิบัติและประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

– กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฎิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง

– พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

– ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

– ดำเนินเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

– ปฎิบัติงานอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

TOP