index ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

เอกสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

Active

งานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๒
งานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สระเก็บน้ำบ้านมั่ว ม.๔ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จ.ลำปาง

ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ปี 2563
TOP