Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

กระทรวงแรงงาน ประชุม คกก. อำนวยการ “โครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

          วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ “โครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 7 โครงการ และเรื่องเพื่อพิจารณา ปรับแผนงาน กิจกรรมดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรตามแนวทางแรงงานปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยดีให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2564

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงาน-ประชุม-คกก-อำนวยการ-โครงการสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ-เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความยั่งยืน-ครั้งที่-1-2564/#prettyPhoto

TOP