Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ‘บริการประชาชนอย่างทั่วถึง’

pll_content_description

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อบริการด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้ครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (16 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน” ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดย ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เป็นเสมือนตัวแทนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำงานบริการด้านแรงงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงแรงงาน จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริการประชาชน การอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงงานบริการภาครัฐ และงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเป็นงานที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน การทำงานจึงต้องแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การอยู่ดีกินดีของประชาชน และการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้านบุคลากรต้องสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้รับบริการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงแรงงาน”

การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการประชาชน ด้วยระบบสารสนเทศ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่สำคัญด้านแรงงาน เพิ่มทักษะการให้บริการ ทั้งความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานผ่านแอปพลิเคชัน MOL I Lert u เทคนิคการให้บริการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบ One Stop Service กับการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจากสำนักงานแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP