Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย.2565 : 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ
TOP