Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การควบคุมภายใน หน่วยงานราชการสังกัดภูมิภาคจังหวัดลำปาง

pll_content_description

 

               

          วันจันทร์ที่ 22 ก.พ.2564 เวลา 13.30 น. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การควบคุมภายใน หน่วยงานราชการสังกัดภูมิภาคจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐสังกัดส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยมี น.ส.ปาริชาติ สวนใจแรงงานจังหวัดลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

TOP