Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

pll_content_description

วันพุธ 11 พ.ค.2565 : 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ทั้งนี้ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันพุธ 11 พ.ค.2565 : 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP