Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงานจังหวัดลำปางร่วมประชุมหารือการดำเนินงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ปี 2564

pll_content_description

          วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง และ น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมหารือการดำเนินงานเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมหารือ และพิจารณาในเรื่อง การปรับเปลี่ยนวันและเวลาการให้บริการ โดยนางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

TOP