Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

pll_content_description

           ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                    

แบบฟอร์มการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

-แบบเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ (แบบพิมพ์ กสร.๑)

-ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ พร้อมแบบประวัติ (แบบพิมพ์ กสร.๒)

-แบบเสนอชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ ฝ่ายนายจ้าง (แบบพิมพ์ กสร.๓ นายจ้าง)

-แบบเสนอชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ ฝ่ายลูกจ้าง (แบบพิมพ์ กสร.๓ ลูกจ้าง)

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.1

ขนาด : 189.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.2 พร้อมประวัติ

ขนาด : 255.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.3 (นายจ้าง)

ขนาด : 137.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565

pll_file_nameแบบพิมพ์ กสร.3 (ลูกจ้าง)

ขนาด : 160.39 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 มิ.ย. 2565
TOP