Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

กิจกรรม KM Online “ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน”

pll_content_description

 วันอังคาร 18 พ.ค.2565 : 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม KM Online หัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนา e-Service เพื่อประชาชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live สำนักงาน ก.พ.ร. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP