Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ก.แรงงาน ร่วมประชุมการสืบสวนปราบปรามทำลายเครือข่ายคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

pll_content_description

          วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมประชุมการสืบสวนปราบปรามทำลายเครือข่ายคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเร่งด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีแรงงานต่างด้าวผู้ติดเชื้อที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนปราบปรามเครือข่ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพื่อให้การสืบสวนปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้นได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติและการจัดตั้งจุดสกัดทั่วประเทศ ของหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการเชิงรุกของคณะทำงานฯ (หมายจับ/การสืบสวนขยายผลขบวนการฯ/รูปแบบรายงาน)
ทั้งนี้ พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังนี้
1) การตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กลุ่มผู้ประกันตน) เป็นการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นในวงกว้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อให้ครอบคลุมถึงการตรวจในกรณีดังกล่าว
2) นโยบายที่จะนำแรงงานต่างด้าวเข้าระบบให้ถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ จำนวน 2 กรณี คือ กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง และกรณีคนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ท้ายสุดประธาน มีข้อสั่งการให้คณะทำงานฯ จัดทำฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลการข่าวร่วมกันแบบบูรณาการ โดยผู้แทนกระทรวงแรงงานได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 2,526,275 คน โดยจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ ด้วย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

29 ธันวาคม 2563

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงานร่วมประชุมการสืบสวนปราบปรามทำลายเครือข่ายคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย-ณ-ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/#prettyPhoto

TOP