Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ก.แรงงาน ร่วมลงนาม แก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ

pll_content_description

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ ระหว่างกระทรวงแรงงาน (รง.) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้แทนที่เกี่ยวข้องจาก 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนแห่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

ร่วมลงนาม แก้ไขปัญหาทุจริตฯ
ร่วมลงนาม แก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ

 

 

TOP