Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ค่าตอบแทนรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

pll_content_description

      ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ

 

TOP