Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ตรวจสถานประกอบการตามแผนบูรณาการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันพุธ 22 มิ.ย.2565 : 13.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปางร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา/อุปสรรค และให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานประกอบการ 2 แห่ง ลูกจ้างรวม 357 คน ได่แก่ 1) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ลูกจ้าง 278 คน 2) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โกดังลำปาง ลูกจ้าง 79 คน ทั้งนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน COVID-19 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการป้องกันปัญหายาเสพติดด้วย
TOP