Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) พร้อมคำชี้แจ้งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

pll_content_description

                          ด้วยกระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในสาขาอาชีพที่เคยมีประกาศอัตราค่าจ้างไปแล้วให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวม 83 สาขาอาชีพ เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และการจ้างงานในตลาดแรงงานในปัจจุบัน และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

                            สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จึงขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 และคำชี้แจง มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคลลทั่วไปทราบ 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameQR อัตราค่าจ้างฯ

ขนาด : 20.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 พ.ค. 2563
TOP