Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

pll_content_description

    วันพุธที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อหารือรูปแบบการจัดงานวันแรงงาน
แห่งชาติจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 โดยมีนายควง
ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง 
เป็นประธาน

TOP