Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย.2565 : 13.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ
TOP