Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานและการให้บริการสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

pll_content_description

วันศุกร์ 6 พ.ค.2565 : 08.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น.ส.ฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านแรงงานและการให้บริการสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานการประชุมฯ ผู้ร่วมประชุม  164 คน

TOP