Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงานจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

pll_content_description

          น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยได้ชี้แจงและแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ให้กับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้มีการตรวจคัดกรองแนะนำนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง และตรวจสอบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด

TOP