Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงาน จ.ลำปางออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการร้านเสริมสวยในพื้นที่อำเภอเมืองปาน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง

pll_content_description

          วันจันทร์ที่ 8 ก.พ.2564 เวลา 10.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปางมอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเกรียงไกร จินายะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองปาน กิจการประเภทร้านเสริมสวย 5 แห่ง ไม่พบลูกจ้าง/พนักงาน ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนนายจ้าง พนักงาน ลูกจ้างโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื่อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยงใกล้คนเสี่ยง แอปฯ จะมีการแจ้งเตือน และใช้ “ไทยชนะ” ในการเข้าสู่สถานที่สาธารณ เพื่อรู้ความเสี่ยงการติดเชื้อเมื่อเดินทางไปที่เสี่ยง จะแจ้งข้อมูลผ่าน SMS

TOP