Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางออกตรวจตรากำกับ ดูแล สถานประกอบการ โรงงาน และภาคเอกชน มิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

pll_content_description

บูรณาการตรวจสถานประกอบการ เน้นย้ำการจ้าง/เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19

            วันพฤหัสบดี 24 มิ.ย.2564 : 09.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเกรียงไกร จินายะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานความมั่นคง (กอ.รมน. จ.ลำปาง) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง ออกตรวจตรากำกับ ดูแล สถานประกอบการ โรงงาน และภาคเอกชน มิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เน้นย้ำมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าออกในพื้นที่ และเข้มงวดในการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จำนวน 6 แห่ง แยกเป็น กิจการขนส่ง 1 แห่ง กิจการรีไซเคิล 2 แห่ง กิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม 1 แห่ง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ 1 แห่ง และ กิจการต่อเนื่องปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง พบพนักงาน/ลูกจ้าง ทั้งหมด 62 คน เป็นคนไทย 44 คน ต่างด้าว 18 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 16 คน ลาว 2 คน ผลการตรวจ ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกัน ยาเสพติด โรคพิษสุนัขบ้า  โรค COVID-19เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ ป้องกันตนเอง โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  และ Good Factory Practice และแจ้งเร่งรัดให้ยื่นขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (บต.48) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเน้นย้ำนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออกพื้นที่

 

TOP