Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

หน่วยงานสังกัด ก.แรงงานจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

pll_content_description

           วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย น.ส.ปาริชาติ สวนใจแรงงานจังหวัด นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัด นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง น.ส.ศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด น.ส.อารยา เรืองสวัสดิ์ ประกันสังคมจังหวัด นายพลายแก้ว สันตะจิตโด ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ว่าที่ ร.ต. หญิงดรุณี จันทร์มล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด –19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุม

TOP