Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

วันพฤหัสบดี 12 พ.ค.2565 : 08.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางศิรินาฎ ชมภูงาม เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
TOP