Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ออกตรวจแรงงานต่างด้าว ตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ

pll_content_description

วันพุธ 22 มิ.ย.2565 : 08.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกตรวจแรงงานต่างด้าวตามโครงการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว รายการตรวจสอบ และจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร สถานประกอบการ 5 แห่ง พบแรงงานรวม 1,541 คน เป็นคนไทย 1,329 คน ต่างด้าว 212 คน (สัญชาติเมียนมา 201 คนสัญชาติลาว 5 คน และชนกลุ่มน้อย 6 คน) ผลตรวจ : ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยมี พ.อ.อลงกต ดอนมูล เป็นประธานฯ กล่าวชี้แจงแนะนำก่อนออกตรวจตามโครงการ
TOP