Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แรงงานจังหวัดลำปางร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564

pll_content_description

          วันพุธที่ 10 ก.พ.2564 เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมพิจารณามาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดย น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดลำปาง และ น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รายงานผลการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และเน้นย้ำมาตการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ในสถานประกอบการ/โรงงาน/แรงงานไทย/แรงงานต่างด้าว จังหวัดลำปาง 

TOP