Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

แรงงานจังหวัดลำปางร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงาน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19

pll_content_description

         วันพุธ 28 เมษายน 2564 : 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงาน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง นายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ นางเมทินี สุริยะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ แทนจัดหางานจังหวัดลำปาง นางหทัยรัตน์ เทพประสิทธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ แทนประกันสังคมจังหวัดลำปาง และ น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

TOP