Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

pll_content_description

วันพุธที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

TOP