Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง

pll_content_description

วันพุธที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 08.30 น.น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับชุดตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ออกตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ประเภทกิจการแปรรูปอาหาร 5 แห่ง แรงงาน รวม 41 คน เป็นแรงงานไทย 12 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 29 คน ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายแต่อย่างใด ดำเนินการแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ได้แนะนำนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563 ด้วย

TOP