Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประกาศราคากลาง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กรกฎาคม 2563
TOP