Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

กระทรวงแรงงานร่วมหารือการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานไทยผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนรู้จากไมโครซอฟท์

pll_content_description

          วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายปวิช ใจชื่น รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา ของเข้าพบเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงแรงงานและการให้ความร่วมมือพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานไทยผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนรู้จากไมโครซอฟท์ ทั้งหมด 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การฝึกอบรมประชุมออนไลน์ Microsoft Teams 2.การเชื่อมโยงสู่ Smart Job ของกรมจัดหางาน 3.การเชื่อมโยงสู่องค์ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน เช่น ประกันสังคม/สวัสดิการแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 มกราคม 2564

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงาน-หารือการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่แรงงานไทยผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนรู้จากไมโครซอฟท์/

TOP