Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

กระทรวงแรงงาน รับพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2564

pll_content_description

          วันที่ 7 มกราคม 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญ ส.ค.ส. พระราชทานมอบให้แก่ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงรับเชิญเป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNAIDS Goodwill Ambassador) ระหว่าง พ.ศ. 2561-2563 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

7 มกราคม 2564

TOP