Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำปาง พื้นที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

pll_content_description

          เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.มยุรี ปัญญาแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอแม่พริก เพื่อเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ “การผูกผ้าและจับจีบผ้า” ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งขาม หมู่ 4 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฯ จำนวน 20 คน

TOP