Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดลำปางพื้นที่ อำเภองาว และอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

pll_content_description

          วันอังคาร 9 ก.พ.2564 : 10.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ น.ส.มยุรี ปัญญาแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายถาวร ผิวเณร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สนง.จัดหางานจังหวัด ลงพื้นที่อำเภองาว เพื่อปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ “การสานเส้นพลาสติก” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.2564 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกฯ จำนวน 20 คน จะได้รับค่าอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางระบบออนไลน์ (KTB Corporate Online)

เวลา14.30 น. เดินทางลงพื้นที่อำเภอเกาะคา เพื่อปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกเสริมทักษะ “การปักผ้าเบื้องต้น” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ.2564 ณ เทศบาลตำบลวังพร้าว หมู่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 20 คน จะได้รับค่าอาหารกลางวันตลอดระยะเวลาการฝึกฯ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านทางระบบออนไลน์ (KTB Corporate Online)

TOP