Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

pll_content_description

       วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๖๒) “เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ประธาน การประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ด้านพอเพียง ด้านวินัย ด้านสุจริต ด้านจิตอาสา และร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง (ชั้น ๒) ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

  

TOP