Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันพุธ 11 พ.ค.2565 : 09.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.ฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายยรรยง ขัติทะเสมา เป็นประธานฯ
TOP