Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

pll_content_description

วันอังคาร 21 มิ.ย.2565 : 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
TOP