Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

การสำรวจกลุ่มแรงงานและผู้สูงอายุในสถานประกอบการและในครัวเรือนเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนกระทรวงแรงงานในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง

pll_content_description

 

          วันอังคาร 22 มิ.ย.2564 : 09.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.วราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นายเกรียงไกร จินายะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจระดับความเปราะบางกลุ่มแรงงานและผู้สูงอายุในสถานประกอบการและในครัวเรือนเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนกระทรวงแรงงานในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง สถานประกอบการ 7 แห่ง 26 ครัวเรือน จากการสำรวจเบื้องต้น ได้สอบถามความต้องการ การช่วยเหลือด้านแรงงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แนะนำการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพเสริม อาชีพอิสระ และการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น

TOP