Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

pll_content_description

          ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่

          วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จำนวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ 2) การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น 2 โรงแรม เอชรัชดา กรุงเทพมหานคร

          นางต้องใจฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ “การกำกับดูแลการทุจริต” โดยจัดทำโครงการเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานและการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2563

ที่มา : https://www.mol.go.th/news/ก-แรงงาน-เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต-ดวงตาแรงงาน/#prettyPhoto

TOP