Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ตรวจสถานประกอบการตามแผนบูรณาการ กำกับ ติดตาม มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันพุธ 11 พ.ค.2565 : 13.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.สุพรรณี สืบกาสี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ น.ส.ฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอห้างฉัตร ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ โรงพยาบาลห้างฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อกำกับ ติดตาม รับทราบปัญหา/อุปสรรค และให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานประกอบการ 3 แห่ง ลูกจ้างไทย รวม 125 คน ได้แก่ 1) บริษัท ภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด สาขา 1 ประเภทกิจการขายสินค้าและบริการ ลูกจ้าง 26 คน 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒนา 11 สาขา 1 ประเภทกิจการขายสินค้าและบริการ ลูกจ้าง 12 คน 3) บริษัท เฟรนชิพเอ็นเตอร์ไพรซ์ (1977) จำกัด ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ของเล่นสำหรับสุนัข ลูกจ้าง 87 คน ทั้งนี้ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน COVID – 19 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการป้องกันปัญหายาเสพติดด้วย
TOP