Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 พร้อมให้บริการวันจันทร์ที่ 4 มกราคม นี้ิ เป็นต้นไป

TOP