Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดลำปาง ต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง โดยมีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP