Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

pll_content_description

วันอาทิตย์ 19 มิ.ย.2565 : 10.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางสาววราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคัดเลือกพื้นที่ตำบลเป้าหมายภายใต้การบริหารจัดการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ
TOP