Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

ร่วมโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีภาครัฐ ตามแนวทางการประเมิลผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ”

pll_content_description

วันพฤหัสบดี 23 มิ.ย.2565 : 08.30 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย น.ส.ฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นางศิรินาฎ ชมภูงาม เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำบัญชีภาครัฐตามแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คลังจังหวัดลำปาง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
TOP