Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลำปาง

สนง.แรงงานจังหวัดลำปางจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

ค้ามนุษย์ 64

          เมื่อวันที่  22 ธ.ค.2563 เวลา 08.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบหมายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึง มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางและผู้แทนร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน และ น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม 110 คน ทั้งนี้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2563 รวม 4 ราย ด้วยในโอกาสนี้

TOP